VUKMIR - KVALITET KOJI TRAJE...

 

 


........Tačno vreme i trenutna temperatura
Klikni za detaljnu prognozu za NOVI SADKlikni za detaljnu prognozu za BEOGRADKlikni za detaljnu prognozu za NIŠ
..NOVI SAD ..........BEOGRAD .................NIŠ

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodaja

 • Prodaja celokupnog asortimana atestirane opreme i sredstava za zaštitu od požara.

Servisi

 • Servisiranje protivpožarnih aparata i uklanjanje  postojeće  i zastarele  opreme  sa  konkretnim  predlogom  zamene  istih.

 

Merenja

 • *Merenje otpora gromobranske instalacije * Merenje otpora elektro instalacije * Merenje statičkog elektriciteta * Pregled i popravku sistema uzemljenja * Vizuelna kontrola uređaja u Ex zaštiti.

 

Obavezna obuka po članu 53. Zakona zaštite od požara

 • Sprovođenje obuke po utvrđenom planu i programu obuke ( Sl. gl. RS 111/09)
 • Provera znanja putem testiranja, nakon izvršene obuke.

Obuka zaposlenih sprovodi se na osnovu Programa osnovne obuke, a provera znanja jednom u tri godine, skladu sa Zakonom o zaštiti od požara.(Sl.gl.RS 111/09)

Preventivna delatnost

 • Usluge referenta zaštite od požara putem potpisivanja ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, gde spada preventivni pregled objekta, izdavanje pisanih Zapisnika o uočenim nedostacima, praćenje rokova za servisiranje PP aparata i opreme, praćenje rokova po nalogu inspekcijskih organa MUP-a RS, i blagovremeno obaveštavanje o isteku rokova, vođenje celokupne dokumentacije zaštite od požara za pravna lica i saradnja sa inspekcijskim organima MUP-a RS.

Normativna delatnost

 • Izrada opšteg akta, Pravila zaštite od požara i njegovo usklađivanje sa tipom preduzeća.
 • Izrada Programa obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara.

Analiza postojećeg stanja

 • Snimanje objekata i procena bezbednosti.
 • Izrada elaborata o uočenim nedostacima i predlog mera za njihovo otklanjanje na osnovu tehničkih i zakonskih propisa.
 • Uklanjanje svih uočenih nedostataka.
 • Izrada Plana zaštite od požara.

Vršenje vatrogasne straže

 • prilikom poslova zavarivanja, rezanja, lemnjenja i dr. unutar poslovnih prostora i izdavanje odobrenja za iste poslove
 • prilikom koncerata i drugih kulturnih manifestacija.

Protivpožarni inženjering i projektovanje

 • Projektovanje sprinklerske i drendžerske instalacije.
  Projektovanje sistema za gašenje požara suvim prahom, ugljen dioksidom i halonom.
  Projektovanje hidrantskih instalacija.
  Projektovanje gromobranskih instalacija.
  Projektovanje konveksnih i adresabilnih sistema dojave požara.
  Projektovanje protivprovalnih sistema.
  Isporuka  i  ugradnja  sistema  zaštite  od  požara ( automatska dojava požara, detekcija gasa, stabilni sistemi za automatsko gašenje, sprinkleri, drendžeri, stabilni sistemi za gašenje gasom).
  Servisiranje protiv-požarnih javljača i protivprovalnih sistema.
  Sistemi hotelske signalizacije.
  Sistemi automatske dojave.
  Isporuka i ugradnja sistema automatskog gašenja požara sa novim sredstvom ''NOVEC 12.30''.

Ispitivanje hidrantske i gromobranske instalacije.

Merenje koncentracije para i zapaljivih gasova u komorama za farbu i rezervoarima

Izdavanje dozvola za rad sa otvorenim plamenom u zonama opasnosti

Zaštitni premazi čeličnih i drvenih konstrukcija, zaštita prodora kablova, instalacionih šahti, ventilacionih otvora.

 

.

 
samo po dsleader.com   po celom SRPSKOM web-u
 

.

analiza postojećeg stanja | preventivna delatnost | normativna delatnost | obuka zaposlenih po članu 24 | protivpožarni inženjering i projektovanje
servis protivpožarne opreme i pp aparata | širok asortiman vatrogasne opreme i sredstava

KliK.co.yu - Razmena

 
Copyright 2007. Vukmir doo. All rights reserved.